Privacyverklaring Focus! coaching & training bij AD(H)D

FOCUS! Coaching & training bij AD(H)D (hierna: ‘FOCUS!’) respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door FOCUS! worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers en gebruikers van de website www.adhdenhulp.nl (hierna: ‘de website’). FOCUS! acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. FOCUS! zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

FOCUS! verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan FOCUS!, zoals bij:

 • Telefonisch of mailcontact;
 • Het aangaan en de uitvoering van een overeenkomst tussen
  u en FOCUS!, of uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst;
 • Het versturen van een bericht middels het
  contactformulier op de website;
 • Het schrijven en
  plaatsen van een review of andere reactie op de website, bijvoorbeeld bij
  podcasts en video’s;
 • Het inschrijven middels
  de website voor de ontvangst van maandelijkse blogs.

De persoonsgegevens die u aan FOCUS! verstrekt, worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze hebt
opgegeven en voor het overige zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Indien u, bijvoorbeeld middels het contactformulier op de website, telefonisch of per e-mail persoonsgegevens aan FOCUS! verstrekt, worden deze door FOCUS! uitsluitend verwerkt om uw contactverzoek te kunnen behandelen. Indien u een overeenkomst met FOCUS! hebt gesloten, worden uw persoonsgegevens uitsluitend gebruikt om de betreffende overeenkomst te kunnen uitvoeren.

Beroepsgeheim en delen van persoonsgegevens met derden

FOCUS! staat met haar cliënten in een vertrouwensrelatie. Dat betekent dat FOCUS! wettelijk verplicht is geheimhouding in acht te nemen ten opzichte van al datgene wat haar bij het uitoefenen van haar beroep als geheim is toevertrouwd, of wat daarbij als geheim te harer kennis is gekomen of wat daarbij te harer kennis is gekomen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter moest begrijpen (artikel 88 Wet op de
beroepen in de individuele gezondheidszorg). Deze geheimhoudingsplicht zal alleen worden doorbroken indien:

 • de betreffende cliënt van FOCUS! daarvoor zijn expliciete voorafgaande toestemming geeft, of;
 • indien FOCUS! van oordeel is dat zij gegronde redenen heeft om te menen dat het doorbreken van de geheimhouding het enige en laatste
  middel is om direct gevaar voor personen te voorkomen, dan wel wanneer zij door wettelijke bepalingen of een rechterlijke beslissing daartoe wordt verplicht.

Persoonsgegevens die niet vertrouwelijk zijn, kan FOCUS! soms wel met derden delen. FOCUS! kan uw persoonsgegevens, tenzij het vertrouwelijke gegevens betreft zoals hiervoor bedoeld, namelijk wel derden delen als:

 • dit noodzakelijk is om uw vitale belangen of die van een ander te beschermen;
 • FOCUS! daartoe wettelijk verplicht is;
 • dit gebeurt met uw voorafgaande instemming;
 • dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van FOCUS! of van een derde (zie daarover hieronder
  meer);
 • dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een tussen u en FOCUS! gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld in verband met de afwikkeling van
  een betaling middels de website waardoor persoonsgegevens met de betaalprovider moeten worden gedeeld. Het kan in dit kader ook zo zijn dat FOCUS! nu of in de toekomst werkt met bepaalde programmatuur die wordt ingezet bij haar dienstverlening zoals met u overeengekomen; de exploitant van de betreffende programmatuur kan dan op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens ontvangen indien en voor zover dat voor het gebruik van de programmatuur noodzakelijk is.

Ontvangst blogs en plaatsen reacties op de website

Als u zich op de website aanmeldt voor de ontvangst van maandelijkse blogs, worden de in het kader daarvan door u verstrekte persoonsgegevens door FOCUS! uitsluitend verwerkt om aan u de gevraagde blogs te kunnen versturen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van deze blogs uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

Indien u nu of in de toekomst een reactie op de website plaatst bij podcasts of video’s, worden de in dat kader door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruikt om deze reactie op de website te kunnen openbaren.

Gerechtvaardigde belangen

Bovenstaande verwerkingen van persoonsgegevens is volgens de wet dus toegestaan op de grond dat u daarvoor impliciete of expliciete toestemming hebt gegeven, dan wel op de grond dat de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een tussen u en FOCUS!
gesloten overeenkomst of aan uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst. “Overeenkomst” moet in dit kader ruim worden opgevat. Zo wordt uw eventuele inschrijving voor de ontvangst van blogs en het plaatsen van een reactie op de website ook als “overeenkomst” aangemerkt.

Daarnaast verwerkt FOCUS! persoonsgegevens op de zogenoemde rechtsgrond “gerechtvaardigde belangen”. Zo verwerkt FOCUS! ook
persoonsgegevens die niet van de betrokkene zelf afkomstig zijn. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer een cliënt van FOCUS! gegevens over een betalende instantie of persoon aan FOCUS! verstrekt. Vorenstaande verwerking van persoonsgegevens geschiedt eveneens uitsluitend indien en voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst met de betreffende cliënt van FOCUS! noodzakelijk is.

Onder gerechtvaardigde belangen worden verder ook begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen FOCUS! of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van FOCUS!, om de website en
e-mailvoorzieningen van FOCUS! te kunnen exploiteren, de exploitant van de eventueel door FOCUS! gebruikte software voor het uitvoeren van eventuele online diensten, One Drive voor de cloudopslag van persoonsgegevens en een externe webbeheerder die, voor zover noodzakelijk of onontkoombaar, toegang zou kunnen verkrijgen tot de middels de website door u opgegeven persoonsgegevens.

Europese Economische Ruimte

FOCUS! slaat uw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die FOCUS! verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER omdat een externe dienstverlener van FOCUS! daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, draagt FOCUS! er zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op
een veilige en rechtmatige wijze. FOCUS! zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Toegang tot persoonsgegevens

In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van FOCUS! toegang hebben tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie FOCUS! persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven. De personen die onder verantwoordelijkheid van FOCUS! vallen, evenals door FOCUS! ingeschakelde
derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover FOCUS! de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal FOCUS! de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als FOCUS!, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Cookies die FOCUS! gebruikt

FOCUS! gebruikt functionele en analytische cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Cookies met slechts een technische functionaliteit (functionele cookies) zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursopgaven onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren.

Middels analytische cookies verzamelt FOCUS! gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. In dat kader maakt FOCUS! gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. Het IP-adres van de bezoekers wordt echter gemaskeerd, er is een verwerkersovereenkomst aangegaan met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in de internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat de functionaliteiten van de website niet optimaal kunnen worden benut.

Uw rechten

U heeft het recht om FOCUS! te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij FOCUS! een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die FOCUS! verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór
de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren en beveiligen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door FOCUS! slechts bewaard voor zolang dat noodzakelijk is. FOCUS! legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en gebruik van een beveiligde webomgeving bij onder meer online klantcontact, garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door FOCUS!, kunt u contact opnemen met FOCUS!. FOCUS! helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door FOCUS! of indien
u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

FOCUS! Coaching
& training bij AD(H)D

Händellaan 29

2253BJ
Voorschoten

Telefoonnummer: 0647813782

E-mailadres: info@adhdenhulp.n