Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

 1. FOCUS! coaching & training: FOCUS! coaching & training bij AD(H)D, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Voorschoten, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 58727582.
 2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie FOCUS! coaching & training een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen FOCUS! coaching & training en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee FOCUS! coaching & training zich heeft verbonden tot het verlenen van diensten onder meer op het gebied van lezingen, coaching en/of trainingen, alsmede de levering van producten zoals e-courses, e-workshops en/of e-boeken.
 5. Opdracht: iedere opdracht tot het verlenen van diensten, zoals de opdracht met betrekking tot lezingen, coaching en/of trainingen.
 6. Sessie: elke in het kader van een opdracht afzonderlijke bijeenkomst op een bepaalde dag en op een bepaald tijdstip.
 7. Producten: alle producten die in het kader van een overeenkomst die op de website wordt gesloten, aan de wederpartij worden geleverd, zoals e-courses, e-workshops en/of e-boeken.
 8. Website: de website van FOCUS! coaching & training waarop de overeenkomst met betrekking tot de levering van producten tot stand wordt gebracht: www. www.adhdenhulp.nl, dan wel www.adhd-coaching.nl.
 9. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van FOCUS! coaching & training en iedere tussen FOCUS! coaching & training en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan, door FOCUS! coaching & training, derden worden betrokken.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien het bepaalde in hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt het hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van FOCUS! coaching & training is vrijblijvend. FOCUS! coaching & training is nimmer verplicht een opdracht, dan wel een bestelling van producten te aanvaarden.
 2. Een aanbod van FOCUS! coaching & training geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten.
 3. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod binden FOCUS! coaching & training niet.
 4. Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 5. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van FOCUS! coaching & training komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij FOCUS! coaching & training anders aangeeft.
 6. Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) sluit namens een andere natuurlijke of rechtspersoon, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. |  VERKOOP VAN E-BOEKEN, E-COURSES EN E-WORKSHOPS MIDDELS DE WEBSITE

 1. Dit artikel is van toepassing op de aankoop door de wederpartij van één of meer producten middels de website. Indien en voor zover het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden afwijkt van het bepaalde in dit artikel, geldt het bepaalde in dit artikel ten aanzien van de aankoop door de wederpartij van één of meer producten middels de website.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op de website aan de wederpartij beschikbaar gesteld, zodat de wederpartij deze algemene voorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs onmogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar de wederpartij van deze algemene voorwaarden kan kennisnemen en dat zij op verzoek van de wederpartij per e-mail kosteloos aan hem worden toegezonden.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bestelling van de wederpartij door FOCUS! coaching & training per e-mail is bevestigd en de wederpartij voldoet aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden. De door FOCUS! coaching & training per e-mail verstuurde bestelbevestiging wordt geacht door de wederpartij te zijn ontvangen op het moment dat de bestelbevestiging door FOCUS! coaching & training is verzonden. Een onjuistheid in het door de wederpartij opgegeven e-mailadres komt voor zijn risico.
 4. FOCUS! coaching & training spant zich steeds in de e-courses, e-boeken en e-workshops naar beste inzicht en vermogen samen te stellen. Daarbij verbindt FOCUS! coaching & training zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. FOCUS! coaching & training staat nimmer in voor de resultaten die de wederpartij met het sluiten van de overeenkomst beoogt te behalen.
 5. Ook de consument heeft geen recht van ontbinding van de overeenkomst, en wel op grond van artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek. Uiterlijk bij het plaatsen van de bestelling verklaart de wederpartij uitdrukkelijk dat hij er mee instemt dat met de nakoming van de overeenkomst wordt begonnen en dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.
 6. Tenzij overeengekomen is dat de levering van bestelde producten langs andere wegen plaatsvindt, geschiedt de levering van bestelde producten digitaal op het daarvoor door de wederpartij opgegeven e-mailadres. Een onjuistheid in het door de wederpartij opgegeven e-mailadres komt voor zijn risico.
 7. FOCUS! coaching & training is pas gehouden een bestelling van een product in behandeling te nemen indien voldaan is aan de voorwaarden die in het aanbod op de website zijn vermeld, zoals voorwaarden ten aanzien van vooruitbetaling en opgave van de juiste persoonsgegevens van de wederpartij.
 8. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de door wederpartij verschuldigde totaalprijs vermeld, inclusief btw en alle overige kosten.
 9. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden vóór levering van de producten. De wederpartij kan geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling zolang de vooruitbetaling niet is voldaan.
 10. Een onjuistheid of onvolledigheid in door de wederpartij verstrekte betaalgegevens dient onverwijld ter kennis van FOCUS! coaching & training te worden gebracht.
 11. Indien geen vooruitbetaling is overeengekomen of heeft plaatsgehad, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, indien tijdige betaling achterwege blijft. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente de geldende wettelijke rente indien de overeenkomst is gesloten met een consument.
 12. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail of telefoon te worden ingediend bij FOCUS! coaching & training.
 13. Bij FOCUS! coaching & training ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan inhoudelijk beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 5. |  INHOUD VAN OPDRACHTOVEREENKOMSTEN (LEZINGEN, COACHING, TRAININGEN EN WORKSHOPS)

 1. FOCUS! coaching & training voert elke opdracht uit naar beste inzicht en vermogen uit. FOCUS! coaching & training verbindt zich echter te allen tijde uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. FOCUS! coaching & training staat nimmer in voor de resultaten die de wederpartij met het verstrekken van de opdracht aan FOCUS! coaching & training beoogt te behalen.
 2. FOCUS! coaching & training is steeds gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden, onverminderd haar verplichting tot de deugdelijke nakoming van de overeenkomst. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 3. Alle vermelde uitvoerings- en/of termijnen voor afronding van de opdracht betreffen nimmer fatale termijnen. In geval van overschrijding van een overeengekomen termijn dient de wederpartij FOCUS! coaching & training schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij FOCUS! coaching & training een redelijke termijn wordt gegeven om de overeenkomst alsnog na te komen.
 4. Indien de diensten worden verleend op locatie van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie, draagt de wederpartij er zorg voor dat FOCUS! coaching & training kosteloos gebruik kan maken van alle door haar gewenste redelijke faciliteiten. Voorts staat de wederpartij er steeds voor in dat FOCUS! coaching & training de opdracht op het overeengekomen tijdstip of de overeengekomen tijdstippen kan uitvoeren en dat de plaats van uitvoering van de opdracht daarvoor geschikt is.
 5. De wederpartij aanvaardt alle inspanningsverplichtingen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de opdracht.
 6. De wederpartij dient FOCUS! coaching & training steeds tijdig in kennis te stellen van alle feiten en omstandigheden die voor de uitvoering en voortgang van de overeenkomst redelijkerwijs van belang kunnen zijn.
 7. Het niet voldoen door de wederpartij aan de in de vorige leden bedoelde voorwaarden, kan nimmer resulteren in een tekortkoming van FOCUS! coaching & training. FOCUS! coaching & training behoudt in die gevallen, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele extra kosten, vertragings- en/of wachturen aan de wederpartij door te berekenen.
 8. De verplichtingen van de wederpartij als bedoeld in dit artikel gelden ook ten behoeve van eventueel door FOCUS! coaching & training ingeschakelde derden.

ARTIKEL 6. |  ANNULERING VAN OPDRACHTEN EN SESSIES

 1. De wederpartij kan de opdracht of onderdelen daarvan uitsluitend kosteloos annuleren indien dit uiterlijk 24 uur vóór het overeengekomen moment van uitvoering van de opdracht of sessie geschiedt, tenzij door FOCUS! coaching & training reeds kosten zijn gemaakt, in welke geval FOCUS! coaching & training aanspraak maakt op vergoeding van deze kosten door de wederpartij.
 2. Indien de wederpartij geen nadere datum wenst vast te stellen waarop een geannuleerde opdracht of sessie alsnog zal plaatsvinden en deze dienst daardoor definitief komt te vervallen, vervallen eventuele combinatiekortingen.
 3. In geval van annulering binnen 24 uur vóór aanvang van een geplande dienst, is de wederpartij de volledige voor die dienst geldende prijs verschuldigd.
 4. Onverminderd het bepaalde in de bovenstaande leden, is de wederpartij te allen tijde de overeengekomen prijs voor reeds verrichte prestaties verschuldigd.

ARTIKEL 7. |  AFZEGGING DOOR FOCUS! COACHING & TRAINING

 1. FOCUS! coaching & training spant zich in een geplande opdracht of sessie doorgang te laten vinden, maar kan op grond van overmacht genoodzaakt zijn een afspraak af te gelasten. FOCUS! coaching & training streeft ernaar de wederpartij uiterlijk 24 uur vóór de afspraak van de afgelasting in kennis te stellen.
 2. In geval van een afgelasting wordt in overleg met de wederpartij een alternatieve datum overeengekomen. FOCUS! coaching & training kan bij groepssessies niet garanderen dat op die datum de groepssamenstelling gelijk is aan die van eerder gerealiseerde of geplande data.
 3. De wederpartij kan na afgelasting geen aanspraak maken op enige restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs, tenzij de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk is en om zwaarwegende redenen geen alternatieve datum voor de afspraak kan worden vastgesteld.
 4. Op grond van afzegging door FOCUS! coaching & training als bedoeld in dit artikel, maakt de wederpartij nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding.

ARTIKEL 8. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. FOCUS! coaching & training is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst FOCUS! coaching & training ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is FOCUS! coaching & training gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Voorts is FOCUS! coaching & training gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 4. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, komen alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst door FOCUS! coaching & training te maken extra kosten en geleden schade voor rekening van de wederpartij.
 5. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door FOCUS! coaching & training op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 6. Indien FOCUS! coaching & training de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. |  OVERMACHT

 1. FOCUS! coaching & training is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Onder overmacht wordt tevens verstaan de omstandigheid dat FOCUS! coaching & training door ziekte verhinderd wordt (tijdig) uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Door het intreden van overmacht worden de verplichtingen uit de overeenkomst die daardoor worden belemmerd, opgeschort, tenzij de nakoming door overmacht blijvend onmogelijk wordt, in welk geval partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang kunnen ontbinden, zonder jegens de andere partij gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade.
 4. Indien de nakoming van een overeenkomst tot levering van producten die is gesloten op de website, als gevolg van overmacht onmogelijk is, doet FOCUS! coaching & training daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de wederpartij en geldt de overeenkomst als ontbonden. Eventueel reeds verrichte betalingen zullen binnen dertig dagen na de mededeling als bedoeld in de vorige zin aan de wederpartij worden terugbetaald.
 5. Indien FOCUS! coaching & training bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is FOCUS! coaching & training gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren, als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

ARTIKEL 10. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod bevat een zo volledig mogelijke opgave van alle prijsfactoren, waaronder begrepen kan zijn een uurtarief en/of een vaste prijs.
 2. De wederpartij dient zich er zelfstandig van te vergewissen of hij aanspraak maakt op vergoeding uit het Persoonsgebonden budget (pgb) of vanwege enige (zorg)verzekering. FOCUS! coaching & training treedt hierbij nimmer op als bemiddelaar. De wederpartij kan nimmer als voorwaarde voor betaling doen gelden dat hij aanspraak maakt op vergoeding uit het pgb, dan wel vanwege enige (zorg)verzekering.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de wederpartij in geval van coaching de overeengekomen prijs maandelijks middels achterafbetaling verschuldigd voor de in de betreffende of voorafgaande maand gevolgde coachingsessies.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de wederpartij in geval van levering van andere diensten dan coaching, de overeengekomen prijs middels vooruitbetaling verschuldigd. FOCUS! coaching & training behoudt zich het recht voor de dienstverlening op te schorten zolang de vooruitbetaling niet is voldaan.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door FOCUS! coaching & training voorgeschreven wijze.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente de geldende wettelijke rente indien de overeenkomst is gesloten met een consument.
 7. Bij het achterblijven van betaling wordt een herinneringsfactuur gestuurd. De betalingstermijn hiervoor is één week. Bij deze herinneringsfactuur kan de wettelijk geldende rente over het openstaande bedrag in rekening worden gebracht.
 8. Bij het achterblijven van betaling na de eerste betalingsherinnering worden een aanmaning gestuurd. Hiervoor wordt 12,50 aan administratiekosten in rekening gebracht. De betalingstermijn is één week.
 9. Blijft na de aanmaning betaling alsnog uit dan zal Focus! coaching & training bij ADHD zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen treffen.
 10. Alle redelijke kosten ter voldoening van door de wederpartij verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.
 11. Facturen worden per e-mail verzonden

ARTIKEL 11. |  AANSPRAKELIJKHEID

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van FOCUS! coaching & training, draagt FOCUS! coaching & training geen aansprakelijkheid voor enige schade die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door de wederpartij wordt geleden. In het bijzonder is FOCUS! coaching & training niet aansprakelijk voor schade als bedoeld in de gevallen vermeld in het overige van deze algemene voorwaarden.
 2. FOCUS! coaching & training voert opdrachten uit naar beste inzicht en vermogen. FOCUS! coaching & training verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en draagt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet of onvoldoende behalen van de resultaten die de wederpartij met het verstrekken van de opdracht aan FOCUS! coaching & training beoogde te behalen, alsmede voor eventuele schade ontstaan doordat de adviezen en/of instructies van FOCUS! coaching & training, al dan niet onjuist en/of onvolledig, zijn opgevolgd.
 3. FOCUS! coaching & training draagt geen aansprakelijkheid voor schade doordat zij is uitgegaan van door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 4. Alle vermelde uitvoeringstermijnen zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van FOCUS! coaching & training treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij FOCUS! coaching & training schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de wederpartij een redelijke termijn stelt waarbinnen FOCUS! coaching & training de overeenkomst alsnog deugdelijk kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 5. FOCUS! coaching & training is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van FOCUS! coaching & training aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan FOCUS! coaching & training toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit lid.
 1. Indien ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden een verdergaande aansprakelijkheid van FOCUS! coaching & training mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van FOCUS! coaching & training nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op basis van de door FOCUS! coaching & training afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, wordt uitgekeerd.
 2. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van FOCUS! coaching & training, zal de wederpartij FOCUS! coaching & training vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door FOCUS! coaching & training.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens FOCUS! coaching & training één jaar.

ARTIKEL 12. |  GEHEIMHOUDING

 1. Tenzij de wederpartij hiervoor toestemming geeft, of indien de aard of de strekking van de te verlenen diensten zich tegen toepassing verzet, zal FOCUS! coaching & training alle informatie die rechtstreeks verband houdt met de persoonlijke levenssfeer, dan wel de onderneming of organisatie van de wederpartij geheimhouden.
 2. Het is de wederpartij verboden enige kennis, kunde en documentatie die door FOCUS! coaching & training hem ter kennis is gekomen c.q. beschikbaar is gesteld te gebruiken of aan te wenden voor commerciële doeleinden, tenzij uit het doel en/of de strekking van de overeenkomst anders voortvloeit.
 3. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door partijen is gemeld of indien dit uit de strekking van de informatie voortvloeit.
 4. De vorige leden zijn niet van toepassing indien een wettelijk voorschrift één der partijen verplicht tot het verstrekken van de in dit artikel bedoelde gegevens aan derden.
 5. Partijen zijn gehouden de verplichtingen op grond van dit artikel op te leggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.
 6. FOCUS! coaching & training behoudt het recht de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie omtrent de persoonlijke levenssfeer, dan wel de onderneming of organisatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 13. |  INTELLECTUELE EIGENDOM

Op alle door FOCUS! coaching & training geleverde producten zoals e-boeken, e-courses en e-workshops, alsmede op alle door haar gebruikte werkwijzen, eventueel aan de wederpartij verstrekte stukken en overige informatie rust het intellectuele eigendomsrecht van FOCUS! coaching & training. Het is de wederpartij verboden deze producten c.q. informatie te kopiëren, te reproduceren of voor commerciële doeleinden te gebruiken of aan te wenden, tenzij dit geschiedt binnen de persoonlijke kring van de wederpartij, dan wel voor de doeleinden waarvoor de producten zijn geleverd c.q. de diensten zijn verleend.

ARTIKEL 14. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen de FOCUS! coaching & training en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van FOCUS! coaching & training aangewezen om van geschillen kennis te nemen.